Tvorba webových stránek Praha - Webdesign studio Web No Limit

Poptávka

GDPR

Ochrana osobních údajů

společnosti Web No Limit s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako subjektu údajů poskytujeme informace a poučení o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod označením „General Data Protection Regulation“, dále jen „GDPR“.  

Tento dokument je pravidelně aktualizován. 

Ujišťujeme vás, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve společnosti platí přísná pravidla, jež stanovují, jaké osobní údaje a za jakých podmínek můžeme zpracovávat. 
Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. 

Informace o právech, která jako subjekt údajů máte

Správce Vašich osobních údajů:
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Web No Limit s.r.o., IČO: 03055078, DIČ: CZ 03055078, se sídlem Korunní 588/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 227004. 

Roli pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnost nemá zřízenu.

K předání osobních údajů do žádné třetí země ani do žádné mezinárodní organizace nedochází a ani takové předání neplánujeme.

Jako subjekt údajů máte následující práva:

  • požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás jako správce zpracováváme ve smyslu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR,
  • požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů ve smyslu článků 16 a 17 nařízení GDPR,
  • požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 18 nařízení GDPR,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů článku 21 nařízení GDPR,
  • právo na přenositelnost svých osobních údajů ve smyslu článku 20 nařízení GDPR,
  • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, a to včetně profilování ve smyslu článku 22 nařízení GDPR
  • odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním
  • na oznámení, že došlo k porušení zabezpečení jeho osobních údajů ve smyslu článku 34 nařízení GDPR
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:
Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, máte jako subjekt údajů právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu se zpracováním osobních údajů před jeho odvoláním.

Uplatnění kteréhokoli z Vašich práv uvedených v nařízení GDPR:
Uplatnění práva musí být předloženo písemně e-mailem / datovou schránkou / osobně v sídle společnosti, s Vaší prokazatelnou identifikací a její autentizací pověřeným pracovníkem. 

Informace, na které máte jako subjekt údajů právo, Vám poskytneme na základě Vaší žádosti, rovněž v sídle společnosti po prokázání Vaší identity a její autentizaci.